گزارش کارهای انجام شده برای برگزاری مجمع عمومی خانه‌احزاب