کشتارگاه ها جهت ذبح حيوان از هيچ گازي استفاده نمي کنند