65 پروژه آموزشی و فرهنگی در خوزستان آماده بهره برداری شد