تشکیل کمیته انتخابات در جمعیت زندگی/خارج از جریانات برای کسب کرسی‌های مجلس تلاش خواهیم کرد