تیم مذاکره کننده بر لزوم تصویب پروتکل الحاقی در مجلس برای توافق نهایی واقف است/مذاکرات در چهارچوب خط