كاهش مسائل اجتماعي منجر به افزايش امنيت اجتماعي مي شود