بررسی معضلات استان‌ها در قالب پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها