جلسه تعيين سهميه‌هاي امسال وام نوسازي با وزارت اقتصاد و بانک مرکزي