بخشدار آبدان بوشهر خواستار ساماندهی کتابخانه عمومی این شهر شد