روحانی بر گسترش همکاری‌ اتحادیه آفریقا و غیرمتعهد‌ها تاکید کرد