ادامه عملیات موفقیت آمیز ارتش سوریه و مقاومت در القلمون