رضاییان: به عنوان متهم شماره یک، خودم را اخراج می‌کنم