زور بگویند، تمام توافق‌ها را باطل می‌کنیم/ حمایت از تیم هسته‌ای