بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۴۲/ کردستان