«پژوهشکده تاریخ اسلام» با ۳۹ عنوان کتاب به نمایشگاه آمد