گردهمایی سراسری مسئولین پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد جهاد دانشگاهی