معاون فرمانداردشتستان: ارایه آمار دقیق کمک به برنامه ریزان اموراجتماعی است