تنها راه عبور از پیچ تاریخی عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری است