تولیدکنندگان روغن پس از 2 سال درخواست افزایش قیمت دارند