تاسیس مدرسه تئا‌تر ایرانشهر در دستورکار خانه هنرمندان قرار گرفت