رهبر انقلاب با نامه‌شان می‌خواهند جوان غربی را از حصار آهنین ایدئولوژی ها بیرون بکشند/ نیازمند نهاد