همکاری شهرداری در ساماندهی خدمات توزیع برق بناب ضروری است