بیمه شدگان گواهی استراحت خود را به شعبه تأمین اجتماعی ارائه کنند