روحانی بر گسترش همکاری‌ها میان اتحادیه آفریقا و غیرمتعهدها تاکید کرد