پس از انرژی هسته‌ای، نوبت به اینترنت ایران خواهد رسید!