مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری بوشهر: شناسایی ظرفیت های استان ضروری است