روحانی: همه باید دربرابر ویروس خطرناک خشونت دست به دست هم دهیم