«شاهین محمدصادقی» با کشتی کاروان نجات عازم یمن می‌شود