همه‌آنچه‌که مجلس در واکنش به‌مصوبه‌سنای آمریکا نشان داد