قلعه‌نویی رئیس باشگاه است و خودش تصمیم می‌گیرد | استقلال تنها یک ساختمان است و البته ژنرال و دار و دس