اجرای توافق‌ها، روابط تهران – عشق آباد را توسعه می دهد