سیاست‌های تبعیضانه سامسونگ در انتشار بروزرسانی برای محصولات خود در مناطق مختلف !