کدام اصناف غذایی مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند؟