تمامی اهداف و منافع غرب در منطقه در تضاد کامل با اهداف و منافع جمهوری اسلامی است