روحانی: راه حل مشکلات داخلی کشورها حمله نظامی نیست