تختصیص بیش از ۲۱ میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق بناب