پایگاه دایمی غربال، تشخیص و مداخله اوتیسم به زودی در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود