محکومیت فضاسازی علیه جامعه پزشکی/ برخی پزشکان زیر خط فقر زندگی می‌کنند