فرماندار مهریز: اهداف امام (ره) به نسل جوان تبیین شود