عکس | حجازی - قلعه نویی؛ 11 سال پیش | وقتی جنگ علنی شد