تختصیص بیش از 21 میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق بناب