برابرپرسپولیس با استرس بازی کردیم/با قدرت به مصاف راه آهن می رویم