تأکید بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها / گام خطرناک ترکیه