کمیته دانشجویی پیگیری مفاسد اقتصادی در جلسه‌ای وضعیت واردات و تولید را بررسی می‌کند