بهره برداری از خط انتقال آب به روستاهای مسیر بندرعباس -میناب