«منصور ضابطیان» با یک «برگ اضافی» در نمایشگاه کتاب