فانی: تعلیم و تربیت اسلامی از اهداف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است