نیاز هلال احمر به توان توانمندی های رسانه در آشنا کردن مردم با خدمات این جمعیت