تأکید بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها / گام خظرناک ترکیه