ملت ایران با پیروی از آموزه های قرآنی در برابر دشمنان ایستادند